Lektorzy

Szczególną rolę w procesie nauczania odgrywa nauczyciel. Dlatego wyjątkowo starannie dobieramy naszych lektorów. W rezultacie zajęcia prowadzone są przez młode osoby posiadające odpowiednie wykształcenie filologiczne i metodyczne.
Nasi lektorzy lubią i potrafią uczyć, a ponadto stale podnoszą swoje umiejętności na specjalnych szkoleniach i warsztatach metodycznych. Oprócz polskich lektorów, w grupach zajęcia prowadzą tzw. native speakers, czyli nauczyciele, dla których wykładany język jest językiem ojczystym.

Dziesięć praktycznych wskazówek

dla nauczycieli języka obcego.
Pozwól swoim uczniom uczyć się języka obcego wszystkimi zmysłami. Uczyń z jego znajomości narzędzie do zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości, a nie tylko cel sam w sobie.

Obcojęzyczne kompetencje językowe to już nie tylko umiejętność zarezerwowana dla uprzywilejowanych grup społecznych, ale przede wszystkim wymóg szybko rozwijającego się społeczeństwa. Przed wyzwaniem związanym z zacieraniem się gra nic, nie ograniczoną możliwością podróży, szybkością prze pływu informacji sta ją nie tylko młodzi ludzie, ale głów nie nauczyciele, adresujący swój program kształcenia językowe go do uczniów będących na różnych etapach rozwoju i edukacji. Teoria nauczania ustępuje miejsca kreatywnej praktyce, dowodząc tym samym, że świadomy na uczy ciel to gwarancja metodycznego powodzenia. Zebrane poniżej wskazówki po mogą uczynić z nauki języka obcego przede wszystkim dobrą zabawę.

1.Oto moi uczniowie

Zanim przystąpisz do działania, sprawdź, z kim masz do czynienia. Po staraj się poznać swoich uczniów. Do wiedz się, czym się interesują, jakie są ich potrzeby, co lubią, za czym nie przepadają. Na ile to możliwe, miej zawsze przed oczami ich właściwości rozwojowe wynikające z etapu edukacyjnego, na jakim się znajdują.

Stwarzaj także okazje, aby mogli poznać Ciebie. Pamiętaj − im lepiej się poznacie, tym bardziej będzie Wam na sobie za leżeć i tym efektywnej spędzicie wspólnie czas. Za dbaj o to, by jak najprędzej po znać wszystkie imiona uczniów i zwracaj się do nich bez po średnio.

2. Rola językowego przekazu

Słucha nie jest najczęściej używanym i najbardziej efektywnym kanałem przepływu informacji w procesie uczenia się – jak twierdzi Zbigniew Brześkiewicz.1 Co istotne, determinuje także późniejszą zdolność do komunikowania się w danym języku. Metodyka języków obcych, opierająca się na nowoczesnych sposobach nauczania, niekiedy skupia całą uwagę wokół procesu osłuchiwania się z językiem obcym, słuchania ze zrozumieniem, gromadzenia materiału językowego. Dzięki wykorzystywaniu kanału odbioru dźwięków, ja kim jest słuch, jesteśmy w stanie poprawnie odtwarzać dźwięki danego języka − także języka obcego. Duża ilość okazji do osłuchania się z językiem poprzez atrakcyjne dla uczniów formy zajęć (słuchanie opowiadań, śpiewanie piosenek, oglądanie filmów, itp.) ma wpływ na późniejszą zdolność do poprawnej artykulacji obcojęzycznych dźwięków. Chcesz, by Twoi uczniowie poprawnie posługiwali się językiem obcym? Pozwól im go przede wszystkim usłyszeć!

3. Zanurzenie w języku obcym

Postaw sobie ambitny cel. Ogranicz użycie języka ojczystego do minimum albo zrezygnuj z niego w ogóle. Otaczaj swoich uczniów zrozumiałym przekazem językowym, by mogli gromadzić niezbędne słownictwo i wyrażenia. Po staraj się, zatem, żeby nabywanie języka przebiegało w podobnych warunkach, jak w przypadku nabywania mowy w języku ojczystym. Wykorzystuj flash cards, pacynki, Metodę Reagowania Całym Ciałem (TPR), językową immersję, atrakcyjne rekwizyty, tak by użycie języka obcego stało się dla procesu edukacyjnego naturalne. Nie zmuszaj jednak do produkcji językowej, jeżeli sami uczniowie nie będą na to gotowi. Nie wywołuj mowy poprzez sztuczne odtwarzanie wzorów językowych (drills), ale stwarzaj okazje do spontanicznego posługiwania się językiem mówionym.Tym samym nie reaguj negatywnie na naturalną dla dzieci potrzebę komunikowania się w języku ojczystym. Do starczaj natomiast dużej liczby wyrażeń i zwrotów w języku obcym, aby Twoi uczniowie mogli w przyszłości skorzystać z nich w akcie mówienia.

4. Treści bliskie uczniom

Za dbaj o to, aby treści, które proponujesz swoim uczniom, były atrakcyjne przede wszystkim dla nich. Za każdym razem projektując aktywność językową, sta raj się uwzględniać zainteresowania i preferencje swoich uczniów. Zaskakuj ich pomysłami − za proś na lekcje języka ich ulubionych bohaterów z książek i filmów. Treści, jakich dotykamy na zajęciach, mają bowiem wpływ na motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie nabywania języka obcego. Cokolwiek zatem robisz na lekcji, jakichkolwiek form używasz, pamiętaj, że dziecięcy entuzjazm wywołany atrakcyjnością tematu i żywym zainteresowaniem nim jest przepisem na sukces, zarówno pedagogiczny, jak i językowy.

5. Nauczanie przez działanie

Aktywizacja uczniów na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym to niezbywalny postulat wynikający z własności procesów rozwojowych. Nie trzeba być naukowcem, aby przekonać się, że klasowa monotonia wywołana nużącymi ćwiczeniami powoduje spadek motywacji i czyni z lekcji przykry obowiązek, zarówno dla nauczyciela, jak i dla ucznia. Za dbaj więc o to, by na zajęciach tworzyć okazję do ruchu oraz werbalnej i artystycznej ekspresji, ale tak że do wy ciszenia, relaksu. Na ucz się słuchać swoich uczniów i odpowiednimi formami reagować na ich potrzeby. Aranżacja klasowej przestrzeni może ułatwić proces nauki tak samo jak gry i zabawy językowe. Zwróć uwagę na możliwości aktywnego uczestnictwa w zadaniu w zależności od wieku podopiecznych. Młodsze dzieci szybciej tracą zainteresowanie, jednak że mocno angażują się emocjonalnie w to, co robią. Pamiętaj jednak, że jeżeli oczekujesz od swoich uczniów działania, to sam aktywnie musisz zaangażować się we wszystko, co dzieje się w klasie.

6. Wielozmysłowe poznanie języka

Pozwól swoim uczniom uczyć się języka obcego wszystkimi zmysłami. Po staraj się, że by zagadnienia, których się uczycie, możliwe były do dotknięcia, powąchania, zaobserwowania, usłyszenia, a nawet posmakowania. Im więcej zmysłów uruchomisz na swoich zajęciach, tym większe prawdopodobieństwo, że materiał językowy związany z danym zagadnieniem zostanie szybciej i trwalej zinterioryzowany. Dzieci na wczesnych etapach edukacyjnych cechuje duża ciekawość, a także ochota na poznawanie świata różnymi sposobami. Wykorzystaj to na swoich lekcjach!

7. Język obcy elementem edukacyjnej układanki

Uczyń z procesu opanowywania języka na rzędzie do zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości, a nie cel sam w sobie. Pozwól swoim uczniom używać języka do opisywania świata. Stwarzaj okazje, aby łączyć treści z innych przedmiotów na zajęciach z języka obce go. Postaraj się, aby Twoi uczniowie nabywali kompetencje językowe i komunikacyjne w konkretnym kontekście edukacyjnym. Budujcie wspólnie bazę słownikową dotyczącą wielu dziedzin, dzięki te mu nauka języka stanie się integralną częścią programu nauczania.

8. Zachęcanie do kreatywności

Nie bój się eksperymentowania, ponieważ zdolność wykorzystywania języka w praktyce skutecznie rozwija się na drodze poszukiwań, zadawania pytań, prób i zabaw językowych. Postrzegaj język jako plastyczne narzędzie służące przede wszystkim porozumiewaniu się, zdobywaniu informacji, a nie tylko opanowywaniu reguł gramatycznych. Po zwalaj zatem swoim uczniom na samodzielne poznawanie tych reguł, gdyż wartościowym elementem poznawania jest nie tylko wiedza o zjawisku, ale samo dochodzenie do formułowania pewnych zależności i prawidłowości. Uczyń ze swoich lekcji laboratorium językowe, w którym język obcy traktowany będzie jak przedmiot eksperymentu!

9. Poprawianie błędów językowych

Czy ciągłe sygnalizowanie błędów podniesie w przyszłości poprawność językową uczniów, czy może raczej spowoduje zniechęcenie i spadek motywacji do posługiwania się językiem? Występowanie błędów jest nieuniknione, dla tego dbałość o stu procentową po prawność każdej wypowiedzi uczniów jest syzyfową pracą. Jeżeli przyjmiesz, że nauka języka na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym to przede wszystkim dobra zabawa i budowanie pozytywnego stosunku do dalszej przygody z językiem obcym, to dbanie o poprawność zejdzie na drugi plan. Język obcy to narzędzie służące porozumiewaniu się, poszukiwaniu, przekazywaniu emocji, a błędy językowe to nieodłączny proces uczenia się tego języka. Dbaj zatem o swoją po prawność językową, niech Twoje wypowiedzi służą za wzór, z którego można skorzystać!

10. Chwalenie, motywowanie, pozytywna afirmacja

Motywacja związana z nauką języka u uczniów na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym przybiera na początku charakter zewnętrzny. Atrakcyjne formy nauczania, ciekawe materiały, nie zwykła aranżacja przestrzeni klasowej, a także Twoja osoba mogą wpływać na zainteresowanie językiem i chęć jego opanowania. Uświadom sobie swoją rolę w sukcesie językowym podopiecznych. Dbaj o dobre samopoczucie swoich uczniów i budowanie ich pewności siebie w takim samym stopniu, jak dbasz o przygotowywanie się do każdej lekcji. Doceniaj każdy wysiłek włożony w próbę zrozumienia i formułowania wypowiedzi obcojęzycznych i chwal swoich uczniów. Ciesz się każdą produkcją językową, a dla celów metodycznych formułuj swoją satysfakcję w języku obcym. Informuj uczniów o ich postępach i mocnych stronach, pozwól im na budowanie wartościowego obrazu samego siebie. Pozytywna informacja zwrotna niech stanie się nieodłącznym elementem każdej lekcji, zarówno w przypadku kiedy dzieci podejmują ryzyko użycia języka obcego, a także wówczas kiedy eksperymentują z językiem, dając się ponieść dziecięcej kreatywności.

Zaproponowane przeze mnie metodyczne wskazówki poparte są wieloletnią praktyką zawodową w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej. Nie stanowią jednak magicznego przepisu na sukces językowy, powstały jako wynik obserwacji dziecięcej natury podczas edukacji językowej. Zebrane przemyślenia mogą stanowić dla Państwa początek poszukiwań i wprowadzania innowacji.

Z. W. Brześkiewicz, Supersłuchanie. Jak słuchać i być słuchanym. Katowice 1996.

Małgorzata Moszyk − doktorantka na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; prowadzi zajęcia w języku angielskim w International School of Poznań.
NASI LEKTORZY ORAZ SZKOLENIOWCY

Agata Melara – język angielski, język hiszpański, fizyka, matematyka

Katarzyna Brudnicka – szkolenia z zakresu rachunkowości

Joanna Szudarek – język rosyjski

Jarosław Piłat – język niemiecki, historia

Daniel Melara – native speaker języka hiszpańskiego, języka angielskiego, gitara

KONTRAST