do egzaminów FC, CAE

Egzamin gimnazjalny jest powszechny, obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że wszyscy uczniowie gimnazjum obowiązkowo piszą taki sam test, oceniany przez specjalne komisje. Wyniki egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Część humanistyczna egzaminu obejmuje dwa obszary:

– czytanie i odbiór tekstów kultury,

– tworzenie własnego tekstu.

W każdym obszarze są do rozwiązania zadania, za które w sumie można otrzymać 25 punktów. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań humanistycznej części egzaminu otrzymasz 50 punktów.

Kurs gimnazjalny jest skierowany do uczniów III klasy gimnazjum. Celem kursu jest jak najlepsze przygotowanie ucznia z różnych bloków tematycznych do egzaminu.

Proponujemy Ci do wyboru cztery bloki:

  • Blok humanistyczny – zajęcia z języka polskiego, historii i WOS-u
  • Blok matematyczny – zajęcia z matematyki fizyki
  • Blok przyrodniczy – zajęcia z chemii, biologii i geografii
  • Blok z języka obcego – do wyboru: angielski, niemiecki i rosyjski

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera różne teksty kultury. To znaczy, że możesz znaleźć w nim fragmenty powieści lub opowiadań, esejów, tekstów publicystycznych (takich jak np. artykuł z gazety), popularnonaukowych i poetyckich. Zawsze też pojawia się ilustracja – może być to na przykład fotografia krajobrazu lub budowli, reprodukcja obrazu czy plakatu, zdjęcie rzeźby. Teksty kultury zawarte w arkuszu mają zazwyczaj jeden motyw przewodni, dotyczą jednego tematu, takiego jak np. ogrody, kultura szlachecka, śmiech. Wszystkie polecenia w części humanistycznej egzaminu wiążą się z tymi tekstami.

Znaczną część zadań stanowią zadania wielokrotnego wyboru, czyli tak zwane pytania testowe. Trzeba w nich jedynie zakreślić prawidłową odpowiedź i większość uczniów uważa je za najłatwiejsze. Za dobrą odpowiedź na takie pytanie otrzymuje się 1 punkt. Pytań testowych jest zwykle 20.

W arkuszu są też zadania, które wymagają udzielenia krótkiej odpowiedzi – wpisania odpowiednich wyrazów, dokończenia zdania, wypisania cytatu. Otrzymuje się za nie zwykle 1 lub 2 punkty. Kilka zadań wymaga sformułowania nieco dłuższej odpowiedzi, na przykład wypisania argumentów popierających przedstawioną tezę. Rozwiązanie takiego zadania pozwala zwykle na zdobycie 2-3 punktów. Dwa zadania w arkuszu polegają wreszcie na napisaniu własnych tekstów: krótszego tekstu użytkowego (takiego jak np. ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja) oraz dłuższego – rozprawki. Za krótszy tekst można otrzymać maksymalnie 5 punktów, za rozprawkę – maksymalnie 16 punktów.

Pułapki w pytaniach testowych

Większość uczniów za najłatwiejsze uznaje pytania testowe. Najmniej problemów przysparzają pytania polegające na wyszukiwaniu w tekście informacji i sprawdzające rozumienie tekstu na poziomie dosłownym. Większość zdających dobrze również określiła intencje nadawcy tekstu, to znaczy umiała powiedzieć, czy dany tekst wyraża nadzieję, obawę, pragnienie, czy jest np. prośbą lub żądaniem. Pytania testowe mogą jednak zawierać pułapki. Niektóre błędy w egzaminach z poprzednich lat wynikały z tego, że uczniowie przeczytali sam tytuł lub pierwszy akapit tekstu albo tylko pośpiesznie „przeskanowali” go wzrokiem. Czasami problem sprawiało skojarzenie i połączenie informacji z różnych fragmentów tekstu. Dlatego, aby uniknąć wynikających z pośpiechu błędów w prostych pytaniach, należy uważnie przeczytać cały tekst.

Dla wielu uczniów problemem okazały się pytania odwołujące się do ich wiadomości z historii – na przykład wskazanie wydarzeń historycznych, które miały miejsce we wskazanym okresie. Dobrze jest zatem pamiętać, że w części testowej pojawiają się pytania wymagające orientacji w historii i historii kultury.

Duże trudności sprawiły zdającym te zadania, w których trzeba było wykazać się znajomością gramatyki i terminów z poetyki oraz teorii literatury – na przykład wskazać wyraz podstawowy i pochodny, wiedzieć, co oznaczają takie pojęcia jak „osoba mówiąca” czy „motyw”. Bardzo dużo problemów sprawiały te zadania, w których trzeba było wyjaśnić funkcję danego elementu utworu (np. jaką funkcję pełni w wierszu wielokropek). Ucząc się do egzaminu, nie zapomnij zatem o powtórce z gramatyki i o przypomnieniu sobie wiadomości o budowie utworów literackich.

Zadania średnio trudne

Średnio trudne są zazwyczaj się pytania wymagające sformułowania krótkiej odpowiedzi. W ubiegłych latach zdający dość często tracili punkty, ponieważ nie zastosowali się dokładnie do tego, o co proszono ich w poleceniu. Pamiętaj – jeżeli zadanie polega na wypisaniu z tekstu cytatu, nie można odpowiadać własnymi słowami! Jeżeli masz wypisać z utworu jeden wers, nie wypisuj dwóch! Aby uniknąć tego typu niepotrzebnych błędów, czytaj uważnie polecenia i rób dokładnie to, co one nakazują.

Trzeba pamiętać, że wiele krótkich odpowiedzi wymaga zbudowania pełnych zdań. Ważne jest to zwłaszcza przy poleceniach nakazujących zapisanie np. argumentów popierających przedstawioną tezę. Nie można wtedy zapominać o takich wyrazach jak „zatem”, „więc”, „ponieważ”, „z tego wynika, że…”

Zadania związane z zamieszczoną w teście ilustracją zwykle okazują się dość proste. Problemy jednak sprawia niekiedy zrozumienie albo zastosowanie terminów odnoszących się do opisu dzieł sztuki (np. oś kompozycyjna). Czasami też pojawiają się kłopoty z zastosowaniem informacji z tekstów i rozpoznaniem na zdjęciu tego, co było opisane w podanych tekstach kultury.

Około jednej trzeciej uczniów podczas poprzednich egzaminów miała poważne kłopoty z poprawnością językową i stylistyczną i uzyskiwało za nie 0 punktów. Bardzo często zdarzały się błędy, które, niestety, słyszymy na co dzień (wystawa była „na sali”, „na ogrodzie”). W wielu zaproszeniach zabrakło konsekwencji – jeżeli rozpoczynamy od „mam zaszczyt zaprosić”, nie można potem pisać „zapraszamy” („ja” zamienia się na „my”). Większość uczniów znała zwroty grzecznościowe, ale miała kłopot z ich praktycznym zastosowaniem i odmianą.

Sporą trudność sprawiał poprawny zapis tekstu – uczniowie przekraczali dopuszczalny limit błędów ortograficznych i interpunkcyjnych i otrzymywało za to kryterium 0 punktów. Warto pamiętać, że duża część tych błędów może po prostu wynikać z nieuwagi czy niestaranności – tak, jak bardzo częste opuszczanie „ogonka” przy „ę” (jest to liczone jako błąd ortograficzny).

To było trudne!

Kłopotliwym zadaniem okazywało się w latach ubiegłych napisanie rozprawki. Większość gimnazjalistów pamiętała o prawidłowej konstrukcji i umiała bądź próbowała stworzyć tekst na temat, spójny i dobrze zorganizowany. Duża część zdających pisała teksty dostosowane do sytuacji komunikacyjnej i posługiwała się odpowiednim stylem.

Gorzej gimnazjaliści radzili sobie z udowodnieniem przedstawionej tezy. Nie zawsze umieli celowo dobrać informacje i przykłady. Rzadko pamiętali o uzasadnieniu i omówieniu wybranego przykładu. Bardzo trudnym wyzwaniem okazało się budowanie argumentacji.

Około 3/4 uczniów nie zachowywało poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej i przekroczyło dopuszczalny limit błędów.

Kurs przygotowany specjalnie pod wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przygotowującej co roku egzaminy gimnazjalne. Podczas zajęć powtarzany jest cały program gimnazjum, ćwiczona jest gramatyka, słownictwo oraz funkcje językowe takie jak: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, ze szczególnym uwzględnieniem technik egzaminacyjnych. Dzięki temu uczeń oswaja się z nimi, jest w stanie bardziej skoncentrować się na zadaniach, a co najważniejsze lepiej zdać egzamin i dostać się do wybranego liceum.

Część matematyczno-przyrodnicza egzaminu obejmuje cztery obszary: – umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w życiu i dalszym kształceniu, – wyszukiwanie i stosowanie informacji, – wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych, – stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów.

Uczniowie wybierają język, którego uczą się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Mogą wybrać spośród sześciu: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają u dyrektora szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z jednego z tych języków. Deklarację muszą złożyć do 20 września!

W tym roku szkolnym gimnazjaliści po raz pierwszy, oprócz testu humanistycznego i matematyczno-przyrodniczego, obowiązkowo napiszą egzamin z języka obcego nowożytnego

 

EGZAMINY
Pytanie tylko z pozoru jest banalne. Bo niby dlaczego egzamin gimnazjalny jest ważny? Przecież nie on decyduje o możliwości dalszego kształcenia, jedynie daje możliwość wyboru szkoły ponadgimnazjalnej według własnego uznania ucznia i rodziców. Egzamin gimnazjalny jest jednak ważny, mimo że od jego wyniku nie zależy sama możliwość dalszego kształcenia (jak w wypadku matury). Wysoki wynik egzaminu daje jednak możliwość wyboru liceum (czy innej szkoły ponadgimnazjalnej). W badaniach naukowych prowadzonych w roku 2006 na zlecenie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przez firmę Pentor, a współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, sprawdzano, w jakim stopniu korzystanie z kursów i korepetycji wpływa na osiągnięcie wyższego wyniku na egzaminie gimnazjalnym.

Z kursów przygotowawczych w roku 2006 korzystało mniej więcej 15 procent gimnazjalistów i byli to najczęściej ci, którym nauka szła dobrze. Z korepetycji korzystało około 40 procent uczniów i jako główny powód pobierania prywatnych lekcji wskazywali oni na chęć podwyższenia wyniku egzaminacyjnego. Tak zadeklarowało 46% pytanych. To prawie połowa wszystkich, a więc bardzo dużo.

Egzamin gimnazjalny jest pierwszym poważnym testem oceniającym nabytą przez Was wiedzę, a przede wszystkim umiejętność jej wykorzystania. Nasze kursy mają na celu jak najlepsze przygotowanie Was do czekającego testu. W ramach kursu nauczyciele uczą odpowiedniego gospodarowania czasem, na co zwrócić uwagę rozwiązując zadania otwarte, oraz jak sprawnie rozwiązywać pytania zamknięte. Pamiętajcie! Dobrze napisany test gimnazjalny to szeroko otwarte drzwi do każdej szkoły średniej!