„Kobieta Przedsiębiorcza”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy

Okres realizacji projektu: od  01-09-2018 do 31-01-2020r.

CEL PROJEKTU

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wspieranie postaw przedsiębiorczych w okresie od 1.09.2018r do 31.01.2020r. wśród 30 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku 30 lat lub więcej, zamieszkałych na obszarze o podwyższonym wskaźniku bezrobocia powyżej średniej dla woj. lubuskiego tj. w powiatach strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim, z których min. 25 os. podejmie własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez okres min.12 miesięcy.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 30 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa lubuskiego, w powiatach strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Badanie predyspozycji kandydata do otwarcia działalności gospodarczej – spotkanie z doradcą zawodowym
 • Szkolenia z przedsiębiorczości pt. „Własna firma”
 • Przyznanie 25 dotacji na otwarcie działalności.

Kwota dotacji na otwarcie działalności to 24 500 zł.

 • Wsparcie finansowe pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie 1700 zł/miesiąc, kolejne 6 miesięcy w kwocie 1200 zł/miesiąc dla każdej uczestniczki.
 • Specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe w okresie prowadzenia działalności dostosowane do potrzeb uczestniczek.

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 


Dokumenty rekrutacyjne: tylko cały pakiet złożonych dokumentów upoważnia do wzięcia udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika- przetwarzanie danych osobowych

 

Dodatkowe informacje:

 • Osoba jest bezrobotna zarejestrowana w urzędzie – prosimy o zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające o zarejestrowaniu
 • Osoba z niepełnosprawnościami – orzeczenie o niepełnosprawności
 • Nie można być zarejestrowanym w KRUS-ie
 • Nie można być jednocześnie osobą bierną i długotrwale bezrobotną
 • Datą przystąpienia do projektu jest data odbycia pierwszego wsparcia (w tym przypadku szkolenie „Własna firma”).

 


I ETAP

 • Spływanie wniosków
 • Spotkanie z doradcą, który bada predyspozycje kandydatów do otwarcia własnej działalności (ocena w punktach)
  – spotkanie trwa ok. 1 godzinę
 • Po zakończeniu spotkań 30 osób zostaje zakwalifikowanych do projektu
  – kandydaci mogą się odwołać od przyznanych przez doradcę punktów

II ETAP

 • Szkolenie „Własna firma ” – abc przedsiębiorczości
  – szkolenie z tworzenia Biznes planu
  – Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach po 15 osób
  – 40h na jedną grupę (6,5 h dziennie z cateringiem) łącznie szkolenie zajmie 5 dni
 • Można ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu
 • Na szkoleniu dowiedzą się jak rozdysponować dotacją (najlepiej wykorzystać całą dotacje tj. 24 500zł, szczegóły na szkoleniu )
 • Po złożeniu biznesplanów i ocenie przez członków Komisji Oceny Biznesplanów 25 uczestniczek otrzyma dotacje na otwarcie działalności.
 • Na tym etapie powstaje lista rankingowa uczestników (5 osób z 30 odpada i przechodzą na listę rezerwową)

III ETAP

 • Tworzenie własnej działalności
 • Uczestnicy muszą otworzyć konto firmowe w banku
 • Uczestnicy muszą zostać zarejestrowani w systemie CEIDG
 • Wsparcie pomostowe (pierwsze 6 mies. 1700 zł, drugie 6 mies. 1200 zł) nie muszą się z niego co miesiąc rozliczać
 • Uczestnicy muszą co miesiąc opłacać ZUS i wysyłać nam potwierdzenie przelewu (jeśli nie opłacą ZUS-u nie otrzymają kolejnego wsparcia pomostowego), po naszej stronie leży sprawdzenie w systemie CEIDG czy ich działalność na okres trwania projektu (12 mies.) cały czas jest aktywna
 • Wsparcie finansowe (dotacja 24 500) muszą wydatkować w ciągu 3 miesięcy od wpłynięcia na ich konta firmowe pieniędzy (mogą wnioskować o przedłużenie okresu rozdysponowania otrzymania środków)
 • Podczas podpisywania dokumentów projektowych m.in.
  – umowy, musi być obecny małżonek, chyba, że uczestnik ma rozdzielność majątkowe (potrzebna w takim przypadku kopia)
  – podpisywany jest przez uczestnika weksel in blanco
  – akt trzech siódemek podpisany notarialnie jako zabezpieczenie, który opłaca uczestnik (ok 400zł)
 • Jeśli uczestnik nie utrzyma własnej działalności na okres trwania projektu (12 mies.) musi zwracać całą otrzymaną kwotę

Wszystkie szczegółowe informacje uczestniczki uzyskają na szkoleniu „Własna firma”.

Ogłoszenia

28.10.2018r

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara informuje, że od dnia 07.11.2018 rozpocznie się nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu  Kobieta Przedsiębiorcza”.
19.11.2018r
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara informuje, że przedłuża nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu  Kobieta Przedsiębiorcza” do 31.12.2018r
29.12.2018r
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara informuje, że przedłuża nabór Formularzy rekrutacyjnych do projektu  Kobieta Przedsiębiorcza” do 23.02.2019r
15.02.2019 (II edycja)

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara informuje, że od dnia 25.02.2019 rozpocznie się nabór Formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu „Kobieta Przedsiębiorcza”

23.02.2019r (I edycja)

Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości listę rankingową ostateczną I edycji dotyczącą projektu „Kobieta przedsiębiorcza”.
Miło nam również poinformować Państwa, że lista nie zawiera miejsc rezerwowych i wszyscy kandydaci którzy złożyli formularze rekrutacyjne w I edycji, przechodzą do kolejnego etapu szkoleniowo-doradczego. Nabór Biznesplanów odbywać się będzie do 11.03.2019r
26.03.2019r (II edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości listę rankingową wstępna II edycji dotyczącą projektu „Kobieta przedsiębiorcza”
29.03.2019r (I edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości listę rankingową Biznes Planów wstępną I edycji dotyczącą projektu „Kobieta przedsiębiorcza”.
01.04.2019r

Informujemy, że w I edycji do dotacji zostanie zakwalifikowanych 10 osób. Pozostałe osoby przechodzą jako osoby rezerwowe i po udzieleniu 10 dotacji w drugiej edycji, z obu list rezerwowych kolejne 5 osób zostanie zakwalifikowanych do otrzymania dotacji.  Pula dotacji to 25 w naszym projekcie. Kolejność przyznawania dotacji jest związana z podziałem projektu na 2 edycje i zachowaniem równości szans. Jeśli któraś z uczestniczek zrezygnuje z udziału w projekcie przed podpisaniem umowy, na jej miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.

4.04.2019r (II edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości ostateczną listę rankingową II edycji dotyczącą projektu Kobieta Przedsiębiorcza
8.04.2019 (II edycja)
Informujemy, że nabór Biznes Planów do II edycji rozpoczyna się 24.04.2019 i potrwa do 6.05.2019r
11.04.2019r (II edycja)
Informujemy, że nabór Biznes Planów II edycji potrwa do 23.04.2019r. Jest to ostateczna data nadania Biznes Planów. Poprzednia data podana została omyłkowo i jest nieaktualna.
Niezbędne dokumenty do złożenia Biznes Planów.
15.04.2019r (I edycja)
Dokumenty do zapoznania się, niezbędne przy podpisaniu umowy o dotacje
Dokumenty do poręczenia
Dokumenty do podpisania Weksla
15.04.2019 (I edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości ostateczną listę rankingową Oceny Biznes Planów I edycji projektu ,, Kobieta Przedsiębiorcza”
08.05.2019 
Formularze zmian oraz rozliczenie dotacji.
Formularze zmian należy przesyłać na adres mailowy
Formularz zmian w harmonogramie wymaga akceptacji projektodawcy w formie mailowej przed dokonaniem zakupów odbiegających od pierwotnego harmonogramu.
Formularz zmian w harmonogramie – wypełnia uczestniczka w przypadku gdy cena towaru zmieni się o ponad 10% lub gdy chce wymienić towar na inny.

formularz zmian w harmonogramie

Formularz zmiany adresu – wypełnia uczestniczka w przypadku gdy adres wykonywania działalności jest inny niż wykazany w biznesplanie
Formularz zmiany nazwy firmy – wypełnia uczestniczka w przypadku gdy nazwa wykonywanej działalności jest inna niż wykazana w biznesplanie
Rozliczenie dotacji – składany przy rozliczeniu dotacji razem z kopiami faktur. Pozycje muszą być zgodne ze złożonym harmonogramem wraz z ewentualnymi korektami złożonymi poprzez formularz zmian. Tolerancja cen na poszczególne pozycje to 10%.
10.05.2019r (II edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości listę rankingową Biznes Planów wstępną II edycji dotyczącą projektu „Kobieta przedsiębiorcza”.
21.05.2019 (II edycja)
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości ostateczną listę rankingową Oceny Biznes Planów II edycji projektu,, Kobieta Przedsiębiorcza”.
21.05.2019
Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara podaje do wiadomości listę rankingową osób do dofinansowania z największą liczbą punków z miejsc rezerwowych z I i II edycji projektu ,, Kobieta Przedsiębiorcza”