„Kobieta Przedsiębiorcza”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy

Okres realizacji projektu: od  01-09-2018 do 31-01-2020r.

CEL PROJEKTU

Zaktywizowanie zawodowe poprzez rozwój i wspieranie postaw przedsiębiorczych w okresie od 1.09.2018r do 31.01.2020r. wśród 30 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo) w wieku 30 lat lub więcej, zamieszkałych na obszarze o podwyższonym wskaźniku bezrobocia powyżej średniej dla woj. lubuskiego tj. w powiatach strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim, z których min. 25 os. podejmie własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez okres min.12 miesięcy.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową projektu stanowi 30 kobiet pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo), w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych w rozumieniu KC na obszarze województwa lubuskiego, w powiatach strzelecko-drezdeneckim i międzyrzeckim.

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 • Badanie predyspozycji kandydata do otwarcia działalności gospodarczej – spotkanie z doradcą zawodowym
 • Szkolenia z przedsiębiorczości pt. „Własna firma”
 • Przyznanie 25 dotacji na otwarcie działalności.

Kwota dotacji na otwarcie działalności to 24 500 zł.

 • Wsparcie finansowe pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy w kwocie 1700 zł/miesiąc, kolejne 6 miesięcy w kwocie 1200 zł/miesiąc dla każdej uczestniczki.
 • Specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe w okresie prowadzenia działalności dostosowane do potrzeb uczestniczek.

Wsparcie projektu dla Uczestników jest CAŁKOWICIE BEZPŁATNE. 


Dokumenty rekrutacyjne: tylko cały pakiet złożonych dokumentów upoważnia do wzięcia udziału w projekcie.

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika- przetwarzanie danych osobowych

 

Dodatkowe informacje:

 • Osoba jest bezrobotna zarejestrowana w urzędzie – prosimy o zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające o zarejestrowaniu
 • Osoba z niepełnosprawnościami – orzeczenie o niepełnosprawności
 • Nie można być zarejestrowanym w KRUS-ie
 • Nie można być jednocześnie osobą bierną i długotrwale bezrobotną
 • Datą przystąpienia do projektu jest data odbycia pierwszego wsparcia (w tym przypadku szkolenie „Własna firma”).

 


I ETAP

 • Spływanie wniosków
 • Spotkanie z doradcą, który bada predyspozycje kandydatów do otwarcia własnej działalności (ocena w punktach)
  – spotkanie trwa ok. 1 godzinę
 • Po zakończeniu spotkań 30 osób zostaje zakwalifikowanych do projektu
  – kandydaci mogą się odwołać od przyznanych przez doradcę punktów

II ETAP

 • Szkolenie „Własna firma ” – abc przedsiębiorczości
  – szkolenie z tworzenia Biznes planu
  – Szkolenie odbywać się będzie w 2 grupach po 15 osób
  – 40h na jedną grupę (6,5 h dziennie z cateringiem) łącznie szkolenie zajmie 5 dni
 • Można ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu
 • Na szkoleniu dowiedzą się jak rozdysponować dotacją (najlepiej wykorzystać całą dotacje tj. 24 500zł, szczegóły na szkoleniu )
 • Po złożeniu biznesplanów i ocenie przez członków Komisji Oceny Biznesplanów 25 uczestniczek otrzyma dotacje na otwarcie działalności.
 • Na tym etapie powstaje lista rankingowa uczestników (5 osób z 30 odpada i przechodzą na listę rezerwową)

III ETAP

 • Tworzenie własnej działalności
 • Uczestnicy muszą otworzyć konto firmowe w banku
 • Uczestnicy muszą zostać zarejestrowani w systemie CEIDG
 • Wsparcie pomostowe (pierwsze 6 mies. 1700 zł, drugie 6 mies. 1200 zł) nie muszą się z niego co miesiąc rozliczać
 • Uczestnicy muszą co miesiąc opłacać ZUS i wysyłać nam potwierdzenie przelewu (jeśli nie opłacą ZUS-u nie otrzymają kolejnego wsparcia pomostowego), po naszej stronie leży sprawdzenie w systemie CEIDG czy ich działalność na okres trwania projektu (12 mies.) cały czas jest aktywna
 • Wsparcie finansowe (dotacja 24 500) muszą wydatkować w ciągu 3 miesięcy od wpłynięcia na ich konta firmowe pieniędzy (mogą wnioskować o przedłużenie okresu rozdysponowania otrzymania środków)
 • Podczas podpisywania dokumentów projektowych m.in.
  – umowy, musi być obecny małżonek, chyba, że uczestnik ma rozdzielność majątkowe (potrzebna w takim przypadku kopia)
  – podpisywany jest przez uczestnika weksel in blanco
  – akt trzech siódemek podpisany notarialnie jako zabezpieczenie, który opłaca uczestnik (ok 400zł)
 • Jeśli uczestnik nie utrzyma własnej działalności na okres trwania projektu (12 mies.) musi zwracać całą otrzymaną kwotę

Wszystkie szczegółowe informacje uczestniczki uzyskają na szkoleniu „Własna firma”.

KONTRAST