Jak prawidłowo realizować projekt w POKL

CENA KURSU : 699 zł.
W trakcie szkolenia dowiecie się:

• jak prowadzić dokumentacje związaną z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFS

-na co zwracać uwagę i przed czym się strzec

• jak promować projekt zgodnie z wytycznymi UE

• jak prawidłowo rekrutować uczestników

• jak przygotować się do kontroli projektów w ramach EFS

Nasze szkolenie pomoże Państwu profesjonalnie koordynować projekt w POKL.

PROGRAM
1. Prawa i obowiązki Beneficjenta oraz Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej,

2. Początek zarządzania projektem – wydatki na personel projektu, zatrudnienie kadry,

podział obowiązków, ustalenia organizacyjne;

3. Ochrona danych osobowych, polityka bezpieczeństwa informacji,

4. Zasada konkurencji, dokumentowanie zamówień publicznych,

5. PEFS,

6. Informacja i promocja projektu, właściwe oznakowanie, tworzenie ogłoszeń promocyjnych

oraz rekrutacyjnych, scenariusz ogłoszenia radiowego oraz audycji promującej rezultaty projektu,

7. Rekrutacja – dokumenty, tworzenie regulaminu projektu / rekrutacji, formularza zgłoszeniowego,

deklaracji uczestnictwa w projekcie, typy postępowania rekrutacyjnego, kryteria rekrutacji.

8. Zasady kwalifikowalności wydatków, dokonywanie wydatków, opis dokumentów księgowych,

9. Wniosek o płatność.

10. Zmiany w projekcie – ich planowanie, dokonywanie, informowanie instytucji wdrażającej o zmianach,

11. Monitoring osiągania rezultatów projektu,

12. Kontakt z Instytucjami Wdrażającymi – praktyczne aspekty kontaktów,

13. Rodzaje kontroli projektów, podmioty kontrolujące w ramach POKL,

14. Co to jest kontrola na miejscu, kontrola w trakcie i na zakończenie realizacji projektu, kontrole planowe i doraźne.

15. Tryb kontroli na miejscu realizacji projektu
· Wszczęcie kontroli,
· Uprawnienia kontrolujących,
· Listy sprawdzające kontroli,
· Wizyta monitoringowa,
· Informacja pokontrolna,
· Zalecenia pokontrolne.

Zajęcia odbywać się będą w sali multimedialnej w Centrum Edukacji AC-Expert w Obornikach. Zapisów można dokonywać telefonicznie 61-29-60-110 lub 519 59 39 99
lub mailowo biuro@ac-expert.pl
W cenę kursu wliczone są materiały i catering.
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.